Odbiór odpadów komunalnych

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Główną działalnością Spółki jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Bielsku-Białej i dostarczanie ich do Instalacji Komunalnej – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d. Spółka zapewnia również pojemniki, kontenery, kosze uliczne, pojemniki typu „dzwon” oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych objęte usługą odbioru zgodnie z umową GO.272.7.2021 zawartą w dniu 16 marca 2021 roku pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a PreZero Bielsko-Biała S.A.

Odbiór odpadów komunalnych
odbywa się z nieruchomości:

 1. zamieszkałych, w tym:
  a) nieruchomość zamieszkała w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej,
  b) nieruchomość zamieszkała w zabudowie wielolokalowej,
 2. niezamieszkałych,
 3. letniskowych i rekreacyjnych,
 4. mieszanych – w części stanowi nieruchomość,
  na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość,
  na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 5. do których dostęp może być utrudniony,
 6. niezabudowanych wskazanych przez Zamawiającego (np. plac, ulica itd.), na której powstają odpady komunalne.

Sposób odbioru odpadów komunalnych

Na terenie miasta Bielska-Białej, obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na:

− papier,
− szkło,
− metale i tworzywa sztuczne,
− odpady Bio,
− odpady zielone,
− popiół,
− meble i inne odpady wielkogabarytowe,
− pozostałości po segregowaniu.

Formularz kontaktowy

  Imię *
  Email *
  Telefon *
  Firma/Instytucja *
  Wiadomość
  Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała. 2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora. 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych(jeżeli jest taka możliwość – należy wpisać nazwy tych podmiotów), - spółki należące do grupy kapitałowej, 5. Pani/Pan dane kontaktowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia korespondencji, chyba, że okres przedawnienia roszczeń jest dłuższy to do końca okresu przedawnienia. 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 8. Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.