Polityka prywatności

1. Definicje

1.1. Administratorem danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S. A. z siedzibą ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5470052876, REGON: 072182568;

1.2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo.bielsko@prezero.com

1.3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.prezero-bielsko.pl.

1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

A) Korzystanie z Serwisu

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B) Formularz kontaktowy

3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C) Marketing

3.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

3.5. Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;

3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

D) Konkursy

3.6. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród na podstawie zgody uczestnika konkursu art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO.

E) Rekrutacja

3.7. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora w celu udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora.

4. Pliki cookie

4.1.Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies.

5. Okres przetwarzania Danych osobowych

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Uprawnienia Użytkownika

6.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

6.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

6.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo.bielsko@prezero.com.

7. Odbiorcy Danych osobowych

7.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

7.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

8.1.2. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9. Bezpieczeństwo Danych osobowych

9.1.Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

10. Dane kontaktowe

10.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres mailowy rodo.bielsko@prezero.com.

11. Zmiany Polityki prywatności

11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

11.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10.03.2023.

Podczas pierwszej wizyty na stronie użytkownicy informowani są o zasadach przetwarzania danych przy użyciu plików cookies.

Administratorem danych osobowych jest PreZero Bielsko Biała S.A. z siedzibą ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko Biała NIP: 5470052876, REGON: 072182568.

Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo.bielsko@prezero.com

PreZero Bielsko Biała S.A. wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić lepsze wykorzystanie swojej strony internetowej.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies umożliwiają lub usprawniają działanie strony internetowej oraz dostarczają jej właścicielom określonych informacji, które można potem wykorzystać do personalizacji i poprawy jakości obsługi.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach tworzenia statystyk, uwierzytelniania użytkownika oraz w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika.

Na stronie internetowej wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

  • Sesyjne (session cookies) – czyli pliki tymczasowe które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Stałe (persistent cookies) – czyli pliki trwałe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Cookies wykorzystywane na stronie Administratora dzielą się na następujące kategorie:

  • Cookies „absolutnie niezbędne” – są niezbędne do tego, aby ułatwiać poruszanie się po stronie Internetowej. Zwiększają poziom przyjazności Strony Internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Te pliki cookies pomagają też w zabezpieczeniu Strony i wspierają jej podstawowe funkcjonalności.
  • Cookies „analityczno-wydajnościowe” umożliwiają zbieranie danych analitycznych, czyli liczenie odsłon i ruchu na stronie. Pliki te mogą pochodzić od Administratora lub od jego usługodawców (np. Adobe, Google).
  • Cookies „funkcjonalne” umożliwiają stronie wykonywanie dodatkowych funkcji i prowadzenie działań personalizacyjnych, dostosowanych do wzorców interakcji danego użytkownika. Pliki te mogą pochodzić od Administratora lub od jego usługodawców (np. Adobe). Wymagane są do wypełnienia podstawowych funkcji witryny i dlatego są zawsze włączone.
  • Cookies „reklamowo-celowe” umieszczane w witrynie przez partnerów reklamowych, pliki przetwarzane w celu dostosowania reklam do Państwa zainteresowań. Pliki te są także wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz do tego, aby ułatwić zmierzenie efektywności reklam.
  • Cookies „społecznościowe” umieszczane przez media społecznościowe np. Twitter, LinkedIn, Instagram czy Facebook. Pliki te umożliwiają śledzenie działania przeglądarki użytkownika na innych stronach i budowanie profilu jego zainteresowań. Może to mieć wpływ na treść powiadomień, wyświetlanych danemu użytkownikowi w innych odwiedzanych przez niego witrynach.

W poniższej tabeli ujęto wszystkie pliki cookies używane na stronie:

Cookies można na różne sposoby kontrolować i nimi zarządzać. Należy jednak pamiętać, że ich usunięcie lub wyłączenie może wpłynąć na działanie tej witryny – mogą ograniczyć jej działanie.

Jeżeli cookies nie są niezbędne naszej witrynie do prawidłowego działania, przy pierwszej wizycie zwracamy się do użytkownika o wyrażenie zgody na ich stosowanie. Zgody udziela się lub odmawia klikając link „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi cookies” na początku tekstu.

Po udzieleniu zgody na wykorzystywanie plików cookies przechowywane są one na urządzeniu użytkownika aby zapamiętać dane pod kątem następnych odwiedzin.

Jeżeli w dowolnym czasie użytkownik zamierza wycofać zgodę na pliki cookies, należy usunąć pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Poniższe linki określają zasady zarządzania plikami cookies:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookie

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Adobe (pliki flash cookie): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html

Aby konkretnie zablokować pliki cookies Google Analytics, można zainstalować  dodatek „Google Analytics Opt-out Browser Add-on” oferowany przez Google.

Jeśli Użytkownik strony nie chce przechowywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy mieć jednak na uwadze, że wyłączenie niektórych plików cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

Niniejsza informacja o cookies podlega koniecznym aktualizacjom.