Struktura PreZero Bielsko-Biała S.A.

Organami Spółki są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie – najwyższy z organów Spółki, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki. Aktualnie akcjonariuszami Spółki są: PreZero Sp. z o.o. oraz Gmina Bielsko-Biała

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym w Spółce, który sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przemysław Kamiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Magdalena Krzeszewska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Monika Paluch
Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Domzioł
Członek Rady Nadzorczej

Igor Kliś
Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Płoszaj
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Zarząd – jest organem wykonawczym w Spółce. Jego kadencja zgodnie ze Statutem Spółki wynosi 3 lata, a w skład Zarządu wchodzi 2 członków, w tym Prezes i Wiceprezes.

Skład Zarządu PreZero Bielsko-Biała S.A.:

Renata Samson
Prezes Zarządu

Piotr Lewandowski
Wiceprezes Zarządu