Oczyszczanie

Letnie utrzymanie dróg i terenów zielonych

Zgodnie z umowa zawartą w dniu 27.05.2022 pomiędzy Miastem Bielsko-Biała -Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej a PreZero Bielsko-Biała S.A. wyspecjalizowana kadra i specjalistyczny sprzęt
w pełni realizuje zlecane przez gminę Bielsko-Biała zadania utrzymania czystości dróg, chodników, przejść podziemnych.

Zimowe utrzymanie dróg

Zgodnie z umowa zawartą w dniu 27.05.2022 pomiedzy Miastem Bielsko-Biała -Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej a PreZero Bielsko-Biała S.A. zimą prowadzone są działania związane z zimowym utrzymaniem dróg poprzez monitorowanie, zarządzanie i interwencję w terenie. Specjalistyczny sprzęt oraz warunki techniczne do przechowywania soli pozwalają na optymalizację procesu i efektywne wykorzystanie surowców do usuwania zalegającego na drogach śniegu.

Wykaz ulic odśnieżanych przez PreZero można znaleźć:

Formularz kontaktowy

  Imię *
  Email *
  Telefon *
  Firma/Instytucja *
  Wiadomość
  Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała. 2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora. 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych(jeżeli jest taka możliwość – należy wpisać nazwy tych podmiotów), - spółki należące do grupy kapitałowej, 5. Pani/Pan dane kontaktowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia korespondencji, chyba, że okres przedawnienia roszczeń jest dłuższy to do końca okresu przedawnienia. 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 8. Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.