Polityka ZSZ

Polityka ZSZ

Mając na uwadze specyfikę świadczonych usług w branży komunalnej, polegających na prowadzeniu usług na terenie miasta Bielsko-Biała oraz innych gmin, zgodność prowadzonych działań z wymaganiami prawnymi i kontraktowymi, troska o środowisko naturalne i wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest nie tylko wymaganiem, ale priorytetem i nadrzędnym celem PreZero Bielsko-Biała S.A., będącym istotnym elementem kształtowania wizerunku i jakości świadczonych usług na rzecz Klientów i mieszkańców obsługiwanych terenów.

Uwzględniając kontekst organizacji oraz wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych,
Zarząd Firmy zobowiązuje się do:

 • wymagania i oczekiwania stron zainteresowanych,
 • ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom, 
 • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności – uwzględniając wymagania prawne i inne, w tym wymagań stron zainteresowanych w obszarze zarówno środowiskowym jak i BHP, 
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym dążenia do stałej poprawy stanu BHP oraz środowiskowych efektów działalności, poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w procesach realizacji usług, 
 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez modernizację posiadanego sprzętu, stosowanych praktyk i technologii, 
 • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP,
 • konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli, 
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej polityki, w tym zwiększania nakładów na poprawę warunków bezpieczeństwa wykonywanych prac, 
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez szkolenia, działania motywacyjne oraz współuczestnictwo w zarządzaniu BHP, 
 • podejmowania działań i akcji propagujących selektywną zbiórkę odpadów wśród Klientów i mieszkańców obsługiwanych gmin, 
 • ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności poprzez redukcję wielkości emisji z pojazdów poprzez stałą modernizację taboru oraz utrzymanie go w należytym stanie technicznym i optymalizację tras. 

Nasze działania są prowadzone w sposób celowy i zorganizowany, wdrażając, stosując i doskonaląc metody zarządzania w obszarze ochrony środowiska i BHP zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 oraz wymaganiami standardu EMAS. Skala prowadzonej działalności, charakter branży oraz społeczna odpowiedzialność obliguje Spółkę do godzenia korzyści zarówno dla Firmy, naszych Klientów, jak również pracowników oraz zewnętrznych stron zainteresowanych. 

Polityka ZSZ została zakomunikowana wszystkim pracownikom pracującym w organizacji i w jej imieniu jest publicznie dostępna oraz okresowo przeglądana pod kątem jej przydatności i adekwatności 

 Bielsko-Biała, 09.06.2021 r. Zatwierdził: Prezes Zarządu – Renata Samson 

Dobre praktyki ZSZ

Ograniczenia zużycia papieru:

 • drukujmy tylko wtedy, gdy dokument w wersji papierowej jest nam niezbędny
 • jeśli to możliwe starajmy się zawsze drukować dwustronnie
 • wykorzystujmy zadrukowane kartki papieru do robienia notatek lub wydruków próbnych

Ograniczenie zużycia energii:

 • upewniamy się, że kiedy nie korzystamy z elektrycznego sprzętu (tj.: drukarka, komputer, ładowarka do telefonu), są one wyłączone, a nie pozostawione w stanie czuwania; gdy pali się czerwona lampka «stand-by», urządzenie cały czas pobiera energię; gasząc przysłowiową «zbędną żarówkę» nie tylko obniżamy wartość faktury za prąd, ale również przyczyniamy się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery
 • wychodząc z pomieszczeń wyłączamy zbędne oświetlenie i nawiew klimatyzacji
 • ograniczamy częstotliwość używania czajników elektrycznych w ciągu dnia, gotujemy tylko tyle wody, ile rzeczywiście potrzebujemy
 • poruszając się samochodem, dobieramy właściwe przełożenie skrzyni biegów, staramy się nie przekraczać prędkości 120 km/h, dzięki czemu zaoszczędzamy paliwo i ograniczamy emisję spalin do powietrza
 • wybieramy alternatywne rozwiązania w celu zmniejszenia użycia pojazdów służbowych

Bielsko-Biała, 09.06.2021 r.

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Renata Samson

Certyfikaty

1Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 14001:2015
2Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-ISO 45001:2018
3Certyfikat EMAS PL 2.24-022-88
4Certyfikat System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG (KZR INiG)Certyfikat System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG (KZR INiG)

Deklaracja środowiskowa

1Wydanie V za 2023 deklaracji środowiskowej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasze starania o zwiększenie bezpieczeństwa
i higieny pracy, kierują nas do konkretnych
działań, których efekty są przedstawiane
wewnątrz Grupy. Towarzyszą temu cele:

 • wprowadzanie kultury bezpieczeństwa w PreZero (szkolenia
  pracowników, działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa
  pracy, komunikacji wewnętrznej)
 • nieustanne polepszanie zasad bezpieczeństwa (systematyczna analiza
  wypadków w pracy oraz ich przyczyn, dzielenie się dobrymi praktykami,
  audyty bezpieczeństwa)