RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała.

 2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia książki korespondencji wychodzącej – przychodzącej na podstawie art.6 ust. 1 lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes administratora,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od daty ostatniego wpisu w rejestrze,

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 7. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00,

 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. z siedzibą ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko Biała..

2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych Panią Aleksandrę Szyszka-Schuppik, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com

3. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie wskazanym w umowie.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a)  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z [Firma] przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy, ochrona obiektu,

c) operatorzy pocztowi, firmy kurierskie,

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych,

f) sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane pochodzą od Pana Pracodawcy w imieniu, którego działają Państwo w związku z realizacją zawartej umowy.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com.

3. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki PreZero działające na terenie Polski na mocy umowy o współadministrowaniu danymi. Więcej informacji o współadministrowaniu znajdą Państwo pod tym linkiem.

4. przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy,

b) dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie nie-zbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy,

c) realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia,

d) realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie,

e) realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego,

f) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

c) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na mocy zawartych umów,

d) banki – w zakresie obsługi płatności,

e) operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,

f) partnerzy handlowi, kontrahenci i klienci – w zakresie służbowych danych kontaktowych,

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

10. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała

2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com.

3. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki PreZero działające na terenie Polski na mocy umowy o współadministrowaniu danymi. Więcej informacji o współadministrowaniu znajdą Państwo pod tym linkiem.

4. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie wskazanym w umowie.

5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z [Firma] przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy, ochrona obiektu,

c) operatorzy pocztowi, firmy kurierskie,

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych,

f) sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,

g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Państwa dane pochodzą od Pana Pracodawcy w imieniu, którego działają Państwo w związku z realizacją zawartej umowy.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zaistniałego wypadku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870) lub Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do lub z pracy oraz terminu jego sporządzania (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 924) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wobec świadka, którego nie łączy stosunek prawny z administratorem;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy usług IT),
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające działalność Administratora (np. świadczące usługi doręczania przesyłek),
 • organy publiczne,
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com.

3. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki PreZero działające na terenie Polski na mocy umowy o współadministrowaniu danymi. Więcej informacji o współadministrowaniu znajdą Państwo pod tym linkiem.

4. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań na podstawie za-wartej umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze zleceniobiorcą (art. 6 ust. 1 lit.b RODO) w związku z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego – przez okres współpracy,

b) zapłaty za realizację umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze zleceniobiorcą(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy,

c) potrąceń z zapłaty – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia,

d) realizacji obowiązków bhp – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez 10 lat od zakończenia współpracy,

e) realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,

f) realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od zakończenia roku,

g) obowiązków księgowo-rachunkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie,

h) zapewnienia ciągłości działania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie swoich interesów gospodarczych w zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu współpracy ze zleceniobiorcą, który dotychczas je realizował – przez okres niezbędny do przejęcia tych obowiązków przez innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu współpracy,

i) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie fizycznej pomieszczeń przedsiębiorcy oraz prowadzenia książek służby ochrony – przez rok,

j) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania – przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

c) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,

d) banki – w zakresie obsługi płatności,

e) operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,

f) partnerzy handlowi, kontrahenci i klienci – w zakresie służbowych danych kontaktowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat w zakresie umów-zleceń z opłaconymi składkami emerytalno-rentowymi /ust. z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach/ lub 10 lat dla osób, które nawiązały współpracę po 31.12.2018r. – ust. z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

11. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com.

3. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki PreZero działające na terenie Polski na mocy umowy o współadministrowaniu danymi. Więcej informacji o współadministrowaniu znajdą Państwo pod tym linkiem.

4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy lub w celu pojęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości, w celu prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na w celu prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  polegającego na:
  • umożliwieniu kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
  • dokumentowaniu ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami,
  • przyjmowaniu pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej np. skarg, reklamacji, innych wniosków,
  • zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, badaniu satysfakcji Klienta oraz budowania relacji z Klientami,
 • na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • nasi partnerzy handlowi,
 • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,
 • banki – w zakresie obsługi płatności,
 • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,

7. Pani/Pana dane osobowe:

 • pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej oraz w systemach i dokumentach bankowych – będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończona została realizacja umowy,
 • przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

8. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

10. W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia lub realizacji umowy podanie danych jest niezbędne do jej realizacji. Podanie danych jest także niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

11. W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator może odmówić zawarcia umowy.

12. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com.

3. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółki PreZero działające na terenie Polski na mocy umowy o współadministrowaniu danymi. Więcej informacji o współadministrowaniu znajdą Państwo pod tym linkiem.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania i weryfikacji od strony formalnej oświadczeń składanych przez uczestnika programu w trakcie jego funkcjonowania, obliczania, pobierania od uczestnika i dokonania wpłat do instytucji finansowej lub też realizacji ustawowych obowiązków informacyjnych względem uczestnika.

5. Podanie danych osobowych jest konieczne, jeżeli pracownik chce być objęty programem PPK i jest ono wymogiem ustawowym.

6. Przetwarzanie w związku z uczestnictwem w PPK odbywa się w oparciu o przepisy prawa- art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

7. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń oraz w celu wykazania realizacji obowiązków związanych z wprowadzeniem PPK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.

8. Osoba ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Zgodnie z art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy okres przechowywania takiej dokumentacji wynosi 10 lat

1) Dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z usług innych podmiotów, będą przekazywane:

a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,

c) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora,

10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00.

Treść klauzuli zgody na przyszłe rekrutacje:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała. w celu udziału w kolejnych naborach kandydatów na pracowników przez okres najbliższych 6 miesięcy”

Treść klauzuli zgody kandydata do pracy na przekazanie danych do Grupy PreZero:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na przetwarzanie następujących moich danych osobowych przekazanych przeze mnie na etapie rekrutacji w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na to stanowisko bądź inne podobne stanowiska w Spółkach Grupy PreZero.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją cofnąć w każdym czasie, brak jej wyrażania uniemożliwi udział w ewentualnych dalszych rekrutacjach.