Odbiór odpadów przemysłowych

PreZero Bielsko-Biała S.A. spełniając wszystkie wymogi formalne i prawne, proponuje klientom sprawdzone rozwiązania dotyczące kompleksowej gospodarki odpadami.

Oferujemy

opracowanie i wdrożenie systemu zbiórki odpadówdostosowanego do indywidualnych wymagań klienta
zbieranie, transport, odzysk  lub unieszkodliwienie odpadóww tym również odpadów niebezpiecznych
obsługę logistyczną, specjalistyczne pojazdykierowcy z wieloletnim doświadczeniem, pojemniki, kontenery i urządzenia niezbędne do wykonania usługi

Odbiór i utylizacja odpadów
przemysłowych

Odpady przemysłowe to wszelkie odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi obejmuje procesy związane z ich zbieraniem, transportem oraz przetwarzaniem. Poprzez kompleksową obsługę i przy wsparciu dedykowanych opiekunów, realizujemy wszystkie powyższe procesy.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Na podstawie analizy rodzajów i ilości generowanych odpadów proponujemy optymalne rozwiązania odpowiadające specyfice prowadzonej działalności.

Zmieszane odpady opakowaniowe

to grupa odpadów obejmująca:

 • papier, karton
 • odpady plastikowe
 • odpady styropianowe
 • odpady gumowe
 • odpady drzewne klasy I do III
 • metale
 • szkło

Odpady odbierane są w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l oraz w kontenerach o pojemności 5, 7, 10 lub 34 m³.

Makulatura

Papier, tektura, broszury i katalogi, czasopisma, pudełka do pakowania to najczęściej odbierane odpady, które przekazujemy firmom wykorzystującym je w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska.

Odpady budowlane

Do grupy odpadów budowlanych zaliczamy wszelkie odpady powstające przy budowach, pracach remontowych oraz rozbiórkowych. Obejmują one glazurę i terakotę, gruz betonowy, ceramiczny, ceglany, panele, wykładziny, płyty gipsowo-kartonowe, materiały izolacyjne, drewno, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych.

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to substancje posiadające niebezpieczne właściwości zarówno dla zdrowia, jak i środowiska. Należą do nich m.in. pozostałości farb i lakierów, emulsje i szlamy, rozpuszczalniki, kleje, lakiery, zużyte czyściwo i inne. Postępowanie z nimi wymaga dużej wiedzy i ostrożności, aby nie zaszkodzić ludziom i przyrodzie. Wiąże się z określonymi wymogami prawnymi i dokumentacją.

Odpady niebezpieczne odbierane przez naszą Firmę trafiają do wyspecjalizowanych zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem. Odbiór realizowany jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób bezpieczny dla środowiska.

Transport odpadów

Transport odpadów to przemieszczenie materiału z miejsca jego gromadzenia do miejsca przetworzenia. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług jest wynikiem wieloletniego doświadczenia na rynku oraz posiadania wyspecjalizowanej floty, w tym pojazdów typu śmieciarki, pojazdów wyposażonych w urządzenia hakowe i bramowe do transportu odpadów w kontenerach oraz izotermy. Transporty realizujemy zgodnie z przepisami środowiskowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pojemniki i kontenery

Naszym klientom proponujemy szeroki wybór pojemników i kontenerów dokładnie dostosowany do rodzaju i składu odpadów. Obsługa kontenera obejmuje jego podstawienie we wskazane miejsce, odbiór pełnego i zagospodarowanie zawartości zgodnie z przepisami.

Formularz kontaktowy

  Imię *
  Email *
  Telefon *
  Firma/Instytucja *
  Wiadomość
  Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO informuje, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PreZero Bielsko-Biała S.A. ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała. 2. Spółka powołała Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu rodo.bielsko@prezero.com. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora. 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych(jeżeli jest taka możliwość – należy wpisać nazwy tych podmiotów), - spółki należące do grupy kapitałowej, 5. Pani/Pan dane kontaktowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia korespondencji, chyba, że okres przedawnienia roszczeń jest dłuższy to do końca okresu przedawnienia. 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych. 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 8. Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.