Warunki realizacji vouchera na przejazd prezentacyjnym pojazdem specjalistycznym

PreZero Bielsko-Biała S.A.
w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
(„Voucher”)

W odniesieniu do licytacji i aukcji organizowanych przez lub na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy („WOŚP”) obowiązują regulaminy danej licytacji lub aukcji, które w szczególności określają zasady i warunki uzyskania Vouchera.

1. Voucher jest wydawany przez: PreZero Bielsko Biała S. A. z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 12 726 400 PLN, posiadającej NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr. rej. BDO: 000004873.
2. Uprawnionym do realizacji Vouchera jest pełnoletnia osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wzięła udział w aukcji lub w licytacji w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na zasadach i na warunkach danej akcji charytatywnej, w wyniku której uzyskała Voucher („Zwycięzca”).
3. Voucher obejmuje prezentacje specjalistycznego pojazdu prezentacyjnego (nowego – nie użytkowanego jeszcze do wywozu odpadów), zwanego potocznie „śmieciarką”, jednorazowy przejazd ww. pojazdem w roli pasażera dla dwóch dorosłych osób albo jednego dorosłego opiekuna prawnego z dzieckiem – z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej („Uczestnicy przejazdu”), jak również profesjonalną sesję zdjęciową dla Uczestników przejazdu. Uczestnicy przejazdu będą mogli wybrać max. 5 zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej, a które następnie zostaną im przekazane. Uczestnik przejazdu będący opiekunem prawnym dziecka jest zobowiązany do zapewnienia należytej opieki nad tym dzieckiem w trakcie przejazdu. Za szkody będące następstwem zaniechania tego obowiązku PreZero Bielsko-Biała S.A. nie odpowiada.
4. Uczestnikiem przejazdu nie może być osoba, dla której przejazd ww. pojazdem mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, w szczególności osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków uderzających, jak też osoba, która odmówi stosowania się do zasad bezpieczeństwa przejazdu. PreZero Bielsko-Biała S.A. zachowuje uprawnienie do odmowy udzielenia przejazdu w warunkach sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności może odmówić przejazdu dziecka o wzroście poniżej 150 cm, z uwagi na ograniczenia przewidziane w ustawie o prawie drogowym.
5. Warunkiem realizacji Vouchera jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i ich akceptacja oraz wyrażenie zgody przez Uczestników przejazdu na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków.
6. W celu realizacji Voucheru PreZero Bielsko-Biała S.A. powinien skontaktować się ze Zwycięzcą w terminie nie dłuższym niż 21 dni od wygrania aukcji lub licytacji, a Zwycięzca powinien przekazać PreZero Bielsko-Biała S.A. dane swoje i/lub Uczestników przejazdu, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty e-mail.
7. Przed rozpoczęciem przejazdu Uczestnicy przejazdu w szczególności:
▪ zostaną zaznajomieni z zasadami bezpiecznego przejazdu pojazdem, w razie potrzeby wezmą udział w tym zakresie w odpowiednim szkoleniu;
▪ zapewnią, że nie mieli kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie wystąpiły u nich objawy takiego zakażenia;
▪ wyrażą zgody na rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nadto o potwierdzą zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników przejazdu.
8. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania do wymaganych środków ostrożności, przestrzegania i dostosowania się do wszelkich procedur związanych z przejazdem, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa oraz obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-Cov-2. W szczególności w trakcie przejazdu Uczestnik przejazdu zobowiązuje się do noszenia maseczki ochronnej, dokonania dezynfekcji rąk oraz przestrzegania wszystkich innych przepisów prawa dotyczących zwalczania chorób zakaźnych, jakie będą obowiązywać w dniu realizacji Voucheru.
9. Realizacja Vouchera jest możliwa przez 6 (sześć) miesięcy od chwili zakończenia wybranej aukcji lub licytacji. Dzień i godzina przejazdu zostaną wyznaczone przez PreZero Bielsko-Biała S.A. po wcześniejszej konsultacji ze Zwycięzcą. Istnieje możliwość zmiany wcześniej ustalonego terminu przejazdu w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od PreZero Bielsko-Biała S.A. lub Uczestników przejazdu, których nie można było przewidzieć mimo dołożenia należytej staranności. O wystąpieniu takiego zdarzenia należy niezwłocznie poinformować i jednocześnie wyznaczyć nowy termin przejazdu. Voucher, którego termin ważności upłynął, przepada bez żadnej rekompensaty.
10. Przejazd trwa ok. 60 minut i odbywać się będzie na terenie Miasta Bielsko-Biała. Trasa przejazdu będzie wyznaczona przez PreZero Bielsko-Biała S.A., przy czym PreZero Bielsko-Biała S.A. może uwzględnić wcześniejsze sugestie Zwycięzcy. Przejazd rozpoczyna i kończy się przed siedzibę PreZero Bielsko-Biała S.A. Sesja zdjęciowa trwa max. 60 minut.
11. PreZero Bielsko-Biała S.A. zapewnia przejazd nowym specjalistycznym pojazdem (śmieciarką), umytym i czystym, nie użytkowanym uprzednio do wywozu odpadów, z wyznaczonym kierowcą (pracownikiem PreZero Bielsko-Biała S.A.), który będzie posiadać wszelkie uprawnienia do prowadzenia pojazdu. W trakcie przejazdu nie będą wykonywane żadne prace związane z odpadami komunalnymi.
12. Ponowne wykorzystanie Vouchera jest niemożliwe.
13. Niniejsze warunki realizacji Vouchera
▪ podlegają przepisom prawa polskiego; jeśli pojedyncze warunki są lub staną się nieważne, nie ma lub nie będzie to mieć wpływu na ważność pozostałych warunków; w ich miejsce wstąpi odpowiednie uregulowanie, najbliższe celowi nieskutecznego postanowienia;
▪ zostaną przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zwycięzcy.
14. PreZero Bielsko-Biała S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków realizacji Voucheru, a także odwołania lub zawieszenia realizacji Voucheru w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii wirusa SARS-Cov-2 lub w przypadku braku możliwości realizacji Voucheru z uwagi na obowiązujące przepisy.

 

Załącznik nr 1 do warunków realizacji vouchera na przejazd prezentacyjnym pojazdem specjalistycznym PreZero Bielsko-Biała S.A. w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że ze zapoznałem się z Warunkami realizacji vouchera na przejazd prezentacyjnym pojazdem specjalistycznym PreZero Bielsko-Biała S.A. w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akceptuję je.
Jednocześnie, w związku z realizacją Vouchera, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PreZero Bielsko-Biała S.A. moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka będącego Uczestnikiem przejazdu**, w zakresie imienia, nazwiska, wieku, wizerunku, adresu email, telefonu, adresu korespondencyjnego - w celach związanych z realizacją Vouchera, w tym w celu organizacji przejazdu śmieciarką oraz wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka** w celu publikacji informacji o udziale PreZero Bielsko-Biała S.A. w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i publikacji sprawozdania z realizacji Vouchera w …….
Data i czytelny podpis:
………………………
** niewłaściwe skreślić

 

Klauzula informacyjna PreZero Bielsko-Biała S.A.

Administratorem danych osobowych jest PreZero Bielsko Biała S. A. z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 12 726 400 PLN, posiadającej NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr. rej. BDO: 000004873, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 459 595 469;
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: adres Administratora, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zawarcia i realizacji vouchera na przejazd prezentacyjnym pojazdem specjalistycznym PreZero Bielsko-Biała S.A. w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym na potrzeby związane z identyfikacją osoby uprawnionej do przejazdu, organizacji przejazdu i publikacji sprawozdania z udziału PreZero w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak również w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach, które umożliwią realizację powyższych celów; art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. dane są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
Państwa dane przetwarzane będą przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Vouchera, tj. przez okres właściwy dla przedawnienia tych roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, wizerunek, adresu email, telefon, adres korespondencyjny.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich odmowa będzie skutkowała brakiem możliwości realizacji Vouchera.

Każda Osoba posiada prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
• jeśli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, ma prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych (16 RODO),
• żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
• wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.