SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych Spółki położonych w Bielsku-Białej przy ul. Gazowniczej. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Gazowniczej tj.: a). działek: nr 23/1, nr 23/3, nr 23/4, nr 23/5, nr 76/1 oraz nr 76/2 o łącznej powierzchni 0,7280 ha, objętej KW nr BB1B/00062688/5, oraz 
b). działki: nr 75/8 o powierzchni 0,2342 ha, obj. KW nr BB1B/00079135/6, w tym prawa własności budynków inżynierii wodnej i lądowej oraz sieci posadowionych na ww. nieruchomościach, a określonych w treści szczegółowego opisu nieruchomości, który będzie udostępniony zainteresowanym oferentom.

W działach IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla ww. nieruchomości jest aktualnie wpisana hipoteka umowna łączna do kwoty 18.000.000,00 zł na rzecz ING Banku Śląskiego S.A., Oddział w Bielsku-Białej, stanowiąca zabezpieczenie kredytu na realizację inwestycji - budowy nowej bazy technicznej Spółki w Bielsku-Białej przy
ul. Krakowskiej i ul. Reksia, przy czym zgodnie z zaświadczeniem Wierzyciela hipotecznego dostępnego do wglądu w siedzibie Spółki, ww. Bank jako wierzyciel hipoteczny zobowiązał się do zwolnienia ww. zabezpieczenia, bezzwłocznie po wpłacie na konto Banku min. 75 % ceny sprzedaży ww. nieruchomości.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu, (w tym wgląd w dokumentację, po uprzednim złożeniu stosownego zgłoszenia oraz oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiących załączniki do regulaminu przetargu) w siedzibie SITA Z.O.M. S.A. przy
ul. Gazowniczej 38 w Bielsku-Białej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub telefonicznie: (33) 4992000. Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Spółki.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Przetarg na zakup nieruchomości SITA Z.O.M. S.A. przy ul. Gazowniczej, nie otwierać przed 31.08.2016 r. do godz. 12:00" w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Świerczka w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2/4, 43-300 Bielsko-Biała, w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2016 r. do godz. 10:00, przy czym liczy się faktyczny termin wpływu oferty. Otwarcie ofert odbędzie się 31.08.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Świerczka w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2/4, 43-300 Bielsko-Biała, przy obecności Notariusza oraz członków powołanej Komisji Przetargowej. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jego odwołania bądź jego unieważnienia, w każdym czasie, w tym również unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, po wyłonieniu nabywcy, a przed zawarciem umowy sprzedaży, bez podania przyczyny. W takim wypadku Oferentom nie przysługują wobec Spółki jakiekolwiek roszczenia. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami do przedmiotowego ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU
REGULAMIN PRZETARGU
SZCZEGÓŁOWY OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

Sita Zakład Oczyszczania Miasta S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w pisemnym, niepublicznym Przetargu Nieograniczonym
na wykonanie kompleksowych robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie związane
z realizacją projektu pt.: "Baza Techniczna SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A., działki nr: 3411/13, 3411/20, 3411/25,
(obręb Lipnik) Bielsko-Biała".
Termin składania ofert do 9 października 2015 r, do godz.: 15:00 w siedzibie Spółki.

Spółka informuje, iż zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia Przetargu bez podania przyczyny.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami do ogłoszenia.

Oświadczenie o zachowaniu poufności
Potwierdzenie udziału w Przetargu
Oświadczenie Wykonawcy
Formularz Ofertowy
Umowa
SIWZ
Tabela Elementów Rozliczeniowych

Zarząd SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A. w Bielsku-Białej, 7 października 2015 r. podjął Uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składania ofert
wraz ze zmianą terminu ich otwarcia.
W związku z powyższym postanawia się co następuje:
  • przedłużyć termin składania ofert do 14 października 2015 r., do godz.: 10:00,
  • zmienić termin otwarcia ofert na 14 października 2015 r., o godz.: 11:00,
  • ograniczć termin wnoszenia ewentualnych pytań do 8 października 2015 r., do godz.: 15:00.

Uchwała Nr 12/2015Pytania składane przez Oferentów wraz z odpowiedziami.

1. W sąsiedztwie bnudynku C na rysunkach zagospodarowania terenu widoczne są zbiorniki. Prosimy o informację co to za zbiorniki i czy ich koszt należy ująć w ofercie przetargowej. Jeśli tak to prosimy o szczegółowe parametry techniczne zbiorników.

Odpowiedź: są to zbiorniki na solankę. Linię technologiczną wytwarzania solanki ( w tym  2 zbiorniki z pytania) dostarcza Inwestor (SITA). Schemat linii technologicznej przedstawiamy poniżej:

UWAGA: linia technologiczna jest aktualnie w starej bazie SITA - do uzgodnienia z Inwestorem (SITA) kto będzie odpowiedzialny za operację przenoszenia istniejącej linii (demontaż - przewóz-montaż w nowej bazie).

2. W budynku solankowni występują mieszalniki wraz z szafami sterującymi oraz pompami. Prosimy o informację czy koszty dostarczenia mieszalników wraz ze sterowaniem należy ująć w ofercie? Jeśli tak prosimy o szczegółowe parametry techniczne tych urządzeń.
Odpowiedź: linię technologiczną wytwarzania solanki dostarcza Inwestor (SITA). Schemat linii technologicznej w załączeniu.
urządzenie do wytwarzania solanki
Tabela pomiarów roztworu soli
Wykaz
Solanka
Wytwornica solanki
Wytwornica solanki typ 2
Solanka typ 1 szkic
ISO urządzenie do wytwarzania solanki

Uwaga: linia technologiczna jest aktualnie w starej bazie SITA - do uzgodnienia z Inwestorem (SITA) kto będzie odpowiedzialny za operację przenoszenia istniejącej linii (demontaż-przewóz-montaż w nowej bazie).

3. Na rysunkach zagospodarowania terenu występuje waga samochodowa. Prosimy o informację czy koszt dostawy i montażu należy ująć w ofercie. Jeśli tak to prosimy o przekazanie szczegółowych specyfikacji technicznej.
Odpowiedź:
  • koszt dostawy i montażu należy ująć w ofercie,
  • szczegółowa specyfikacja techniczna zgodnie z projektem wykonawczym z 2013 roku (plansza w załączeniu)

szczegółowa specyfikacja techniczna

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac w zakresie zasilania docelowego bazy do złącza kablowego nN wykona na własny koszt Tauron.
Odpowiedź: potwierdzenie wykonania po stronie Tauron.

5. Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć koszt dostawy i montażu sprzętu aktywnego szafy GPD?
Odpowiedź: nie należy.

6. Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć koszt dostawy i montażu wyposażenia meblowego poszczególnych budynków.
Odpowiedź: nie należy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje kosztów dostawy i montażu urządzeń technologicznych warsztatu.
Odpowiedź: nie obejmuje.

8. Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne?
Odpowiedź: budynek A- parapety PCV, budynek B- (zgodnie z opisem) parapety z blachy powlekanej gr. 1 mm lub opłytkowane.

9. Do jakiej wysokości należy wykonać płytkowanie ścian w piwnicy budynku biurowego?
Odpowiedź: na pełną wysokość ścian.

10. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych urządzenia myjącego - tabela elementów rozliczeniowych poz. 2.2.11.
Odpowiedź: urządzenie myjące dostarcza Inwestor (SITA).


11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zwróci wadium w momencie podpisania umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwracamy uwagę, że wadium służy zabezpieczeniu złożonej oferty, nie zaś zabezpieczeniu realizacji przedmiotu umowy, na poczet którego Zamawiający wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zgodnie z § 15 umowy.
Odpowiedź: Tak, zgodnie z stanowiskiem Inwestora (SITA).

12. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzą żadne prace związane z wycinką drzew w tym opłaty administracyjne?
Odpowiedź: nie wychodzą.

13. Prosimy o udostępnienie projektu zewnętrznego loga na budynku A na elewacji zachodniej.
Odpowiedź: logo na budynku zgodnie z rysunkami elewacji - podłączenie zgodnie z projektem elektrycznym.

14. Prosimy o udostępnienie projektu podświetlanego wewnętrznego loga w budynku A, o którym mowa w pliku "Rewizja uwagi do wnętrz".
Odpowiedź: należy przewidzieć podłączenie oświetlenia wewnętrznego loga (pom.1.3).

15. Na rysunku "KW-B-0401_SCHEMAT_DYLATACJI_POSADZKI_BUDYNEK_B" występuje wzmocnienie posadzki pod podnośniki. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji ww. podnośników.
Odpowiedź: brak danych o dokładnej lokalizacji ww. podnośników.

16. Proszę o informację czy ww. podnośniki są dostawą inwestorską czy są po stronie GW?, jeżeli po stronie GW, prosimy o udostępnienie kart technicznych, na które powołuje się projekt (zał 1 oraz zał 2).
Odpowiedź: są dostawą inwestorską (SITA).

17. Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie pomieszczeń budynków (umeblowanie, wyposażenie sanitariatów) jest po stronie GW.
Odpowiedź:
  • wyposażenie sanitariatów - po stronie GW,
  • umeblowanie - po stronie Inwestora (SITA). 
18. Prosimy o przekazanie warunków ochrony p.poż. dla całej inwestycji.
Odpowiedź: zgodnie z PBZ 2015 (poszczególne budynki).

19. Czy inwestor posiada projekt technologiczny dla części warsztatowej budynku B.
Odpowiedź: nie posiada.

20. Prosimy o przekaznie projektu posiadającego uzgodnienia rzeczoznawców ds. ochrony p.poż i higieniczno-sanitarnych.
Odpowiedź: Projekty PBZ z 2015 na płytach CD są kopią projektów, które uzyskały uzgodnienia rzeczoznawców ds. ochrony p.poż i higieniczno-sanitarnych. Wersja papierowa z pieczątkami do wglądu u Inwestora (SITA).

21. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego względu zaprojektowano nad pomieszczeniami kotłowni w Budynku A lekki dach, czy jest to pomieszczenie zagrożone wybuchem?
Odpowiedź: dach nad pomieszczeniami kotłowni został opracowany zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poż.

22. Czy projekt posiada uzgodnienia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych bez uwag?. W piwnicy Budynku A: pomieszczenia z natryskami, w którym znajduje się więcej niż sześć sitek, nie zostały oddzielone od szatni pomieszczeniem izolującym (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp), brak również wydzielonego pomieszczenia na sprzęt porządkowy, które powinno być wyposażone w zlew roboczy, zawór czerpalny i wypust podłogowy.
Odpowiedź: należy przewidzieć w pomieszczeniu nr 03 (Bud. A) dodatkowe drzwi (2 sztuki) dla wydzielenia wymaganego "pomieszczenia izolującego". Należy przewidzieć wyposażenie pomieszczeń nr 0.7 (Bud. A - piwnica) i nr 1.10 (Bud. A - parter) w zlew roboczy, zawór czerpalny i wypust podłogowy.

23. Prosimy o potwierdzenie o braku potrzeby instalacji hydrantowej dla budynku B.
Odpowiedź: potwierdzam (zgodnie z opisem dla bud. B z PBZ 2015).

24. Prosimy o podanie szczegółów zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przeciwogniowego konstrukcji stalowej.
Odpowiedź: stalowe dzwigary dachowe budynku B - zabezpieczenie do stopnia nie rozprzestrzeniający ognia - ocynk ogniowy.

25.Jakiej objętości są zbiorniki na olej napędowy przeznaczone do przeniesienia oraz czy są zintegrowane z dystrybutorem czy dystrybutor jest oddzielnie?
Odpowiedź: 2 x 5000 L.

26. Prosimy o udostępnienie zatwierdzonego Projektu Budowlanego z marca 2013 r., oraz Projektu Budowlanego Zmiennego z marca 2014 r.
Odpowiedź: Projekt Budowlany wraz z Projektem Budowlanym Zmiennym udostępnione są do wglądu w siedzibie Spółki.

27. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy § 20 umowy nie dotyczą wyjątku dotyczącego obowiązku ujawnienia przez Wykonawcę, który zrealizuje przedmiotowe zadanie, informacji dotyczących przedmiotowego zadania dla celów obowiązkowego w szeregu przetargów publiczych opracowania wykazu robót budowlanych wykonanych (Wszystkich) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z wymaganiem art. § 1. ust.1. pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (...) Dz. U. z 2013 r. nr 231 oraz, że w celu spełnienia wymagań przepisów zamówień publicznych, zostanie Wykonawcy wydane przez Zamawiającego poświdczenie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 art. § 1 powołanego Rozporządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca, który zrealizuje przedmiotowe zamówienie będzie miał prawo do wskazania przedmiotowego zamówienia dla celów związanych z udziałem Wykonawcy w postępowaniach przetargowych tj. dla wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013.907 tekst jedn. z późn. zm.), w zakresie o jakim mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231) tj. z podaniem jego rodzaju i wartości, daty i  miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót zamówienia, określających , czy roboty te zostały wykonae w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ponado Zamawiający wskazuję, iż nie widzi podstaw by nie wydać stosownego poświadczenia Wykonawcy, który w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończy roboty składające się na realizację przedmiotu zamówienia.

28. W treści lit.g) ust. 1§ 6 zapisano, że ewentualne uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego jest po stronie wykonawcy, ponieważ jest to decyzja, której uzyskanie powinno się znaleźć w obowiązkach Zamawiającego związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Prosimy albo o jednoznaczną informację czy taka jest potrzeba, a jeśli tak o zapisanie w przesłankach do zmiany terminu - ust.7 § 3 okoliczności w takiej sytuacji Wykonawcę do wydłużenia terminów wykonania zadania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż uzyskał juz wymagane pozwolenie wodno-prawne, które nota bene było udostępnione Wykonawcom, którzy potwierdzili swój udział w postępowaniu przetargowym, na płytach cd wraz z dokumentacją projektową. Zamawiający informuje jednocześnie, że wypełnił już wytyczne wskazane w treści ww. decyzji tj. Wykonał odpowiednie prace przygotowawcze określone w przedmiotowym pozwoleniu wodno-prawnym. Z uwagi na powyższe, żamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy o wykonanie robót budowlanych poprzez usunięcie zapisów § 6 ust. 1 pkt. g) o dotychczasowej treści: " uzuskanie pozwolenia wodno-prawnego, o ile takie pozwolenie będzie wymagane, dla zrzutu wód opadowych lub gruntowych z wykopu wraz z niezbędnymi projektami i uzgodnieniami, a w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego uzyskania odpowiedniej zgody na zrzut właściwego zarządcy/administratora kanału".

29. Prosmy o potwierdzenie, iż parafowany wzór umowy - należy złożyć w II etapie postępowania przetargowego zgodnie z  zapisami SIWZ (ostatnia strona)
"Wykaz załączników do złożenia wra z zofertą".
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż parafowany wzór umowy mają obowiązek złożyć Wykonawcy zakwalifikowani do II etapu postępowania przetargowego. Powyższe nie zmienia jednak faktu, iz każdy z Wykonawców składając ofertę zobligowany jest do złożenia m.in. oświadczenia, iż zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z jej wszystkimi załącznikami - , a zatem i projektem umowy i , że przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

30. Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowych.
Odpowiedź: Decyzja środowiskowa dostępna jest do wględu w siedzibie Spółki.

31. Prosimu o udostępnienie aktualnych pozwoleń na budowę.
Odpowiedź:  Aktualne pozwolenie na budowę dostępne jest do wglądu w siedzibie Spółki.

32. Proszę o udostepnienie pełego profilu kanalizacji sanitarnej.
Odpowiedź:  Rys.05.1 Rys.04.5 Rys.05.3 Rys.03.1 Rys.02.2

33. Proszę o udostępnienie pełnego profilu kanalizacji deszczowej.
Odpowiedź: Rys.02.2 Rys.03.1 Rys. 03.2 Rys.03.3 Rys.03.4 Rys.03.5 Rys. 04.4 Rys.04.6 Rys.04.7 Rys.05.1 Rys.05.3 .

34. Proszę o udostępnienie pełnego profilu sieci wodociągowej.
Odpowiedź: Rys.02.2 Rys.03.1 Rys.03.2 Rys.04.1 Rys.05.1 Rys.05.2 Rys.06.1 Rys.07.1 Rys.07.3 
35. Proszę o udostępnienie pliku Exel ze schematem kotłowni, ponieważ przekazany plik prez Zamawiającego jest uszkodzony, co uniemożliwia jego otwarcie.
Odpowiedź: Kotłownia.

36. Proszę o przekazanie profilu ciepłociągu.
Odpowiedź: Rys. 02.2 Rys.03.1 

37. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzą żadne prace instalacji sanitarnych związanych z wykonaniem budynku D, jeżeli w zakres wyceny wychodzą prace związane z ww. instalacjami to proszę o przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu prawidłowej wyceny.
Odpowiedź: Potwierdzamy, że w zakresie zadanie nie wychodzą żadne prace instalacji sanitarnych związanych z wykonaniem budynku D.

38. W opisie budynku A instalacji sanitarnych na stronie 14 napisane jest " Piony spustowe (P.K.S.1, P.K.S.2, P.K.S.4, P.K.S.8 i P.K.S. 9 w górnej części przechodzą w rury wentylacyjne zakończone na wysokości 0,5 m poniżej powierzchni dachu ...) Zgodnie z prawem budowlanym wywiewek kanalizacyjnych nie wolno łaczyć z wentylacją . Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.
Odpowiedź: żaden pion spustowy nie łączy się z wentylacją, jedynie przechodzi w przewód wentylacyjny kanalizacji sanitarnej zakończony wywiewką. 

39. Prosimy o odpowiedź czy projekt instalacji sanitarnej w budynku A jest uzgodniony z sanepidem - w tymże budynku zaprojektowany jest tylko jeden układ wentylacji co oznacza, iż szatnie, łaźnie, jadalnie oraz biura będą połączone tym samym układem wentylacji co budzi nasze wątpliwości.
Odpowiedź: Tak, jest uzgodniony z sanepidem.

40. Na rzucie parteru bud.A zlokalizowana jest kurtyna. Prosimy o określenie typu kurtyny oraz przedmiaru, w którym należy ją wycenić.
Odpowiedź: Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym o mocy 10 kW np. FRICO PA3210CW.

41. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla budynku B z rur stalowych ocynkowanych zamiast rur ze stali nierdzewnej zgodnie z zapisem ze str. nr 25 Opisu Technicznego.
Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie instalacji sprężonego powietrza z rur stalowych ocynkowanych po uzyskaniu zgody projektanta i inwestora.

42. W przedłożonych materiałach występują znaczne rozbieżności w ilości i typach urządzeń np. grzejniki dla budynku A., urządzenia grzewczo-wentylacyjne dla budynku B, kurtyny powietrzne dla budynku B itp - inne na rozwinięciach instalacji, inne w opisie technicznym i jeszcze inne w przedmiarach. Prosimy określenie hierarchii ważności tych dokumentów i skorygowanie rozbieżności.
Odpowiedź: Jako nadżędny należy stosować projekt oraz zestawienie materiałów.

43. Nasze wątpliwości budzi zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczeń piwnicy w budynku A - prosimy o wyjaśnienie czy należy zweryfikować moce grzejników czy przyjąć zgodnie z projektem.
Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem.

44. Dla budynku B należałoby przewidzieć kurtyny elektryczne w celu uniknięcia wychłodzenia pomieszczeń (prawidłowe działanie instalacji ogrzewania) - prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź: Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie przewiduje się kurtyn elektrycznych. 

45. Dla pomieszczenia 1.13 myjni brak punktów poboru wody dla potrzeb myjni - w celu docenienia poniższego braku potrzebujemy informacji o zapotrzebowaniu na wodę dla celów myjni, ilości punktów poboru. Czy przyłącze wody jest w stanie zapewnić wymaganą ilość wody i ciśnienie dla potrzeb myjni?.
Odpowiedź: W pomieszczeniu 1.13 wydana jest instalacja zapewniająca wymaganą ilość i ciśnienie wody dla potrzeb myjki.

46. Pomieszczenia 1.10 akumulatorownia i pomieszczenia 1.14 pom. baterii kondensatorów budynku B należy wyposażyć w kanalizację z neutralizatorami bąź zbiorniki bezodpływowe - brak rozwiązania wprojekcie . Prosmy o potwierdzenie, że inwestor w swoim zakresie zapewni zbiorniki bezodpływowe bądź prosimy o uzupełnienie dokumentacji (wyjaśnienia technologii użytkowania pomieszczenia).
Odpowiedź: W zakresie Inwestora.

47. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja nawiewna (czerpania ścienna) dla pomieszczenia sprężarkowni została dobrana z uwzględnieniem potrzeb sprężarkowni (wymagany nawiew powietrza dla potrzeb sprężarki).
Odpowiedź: Weryfikujemy wielkość czerpni ściennej (projektowane wymiary czerpni 325 x 150 mm).

48. Prosimy o wyjaśnienie czy pomieszczenia 1.10 akumulatorowni i pomieszczenia 1.14 pom. baterii kondensatów budynku B mają być wyposażone w wentylatory przeciwwybudowe oraz systemy detekcji - jeśli tak prosimy o uzupełnienie projektu o podany zakres.
Odpowiedź: Tak, powinny być wyposażone w wentylatory przeciwwybuchowe i system detekcji wodoru.

49. Na czym polegać ma likwidacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej zgodnie z decyzją ZUD GK.6630.68.2014 KS. Prosimy o udostępnienie tej decyzji.
Odpowiedź: likwidacja kanalizacji sanitarnej oznacza wyłączenie jej z projektowanego zakresu opracowania (kanalizacja do likwidacji stanowiła przedmiot projektu z roku 2012.