Organami Spółki są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

 

Walne zgromadzenie – najwyższy z organów Spółki, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki. Aktualnie akcjonariuszami Spółki są: PreZero Warszawa Sp. z o.o. oraz Gmina Bielsko-Biała

 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym w Spółce, który sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W skład Rady Nadzorczej VI kadencji wchodzą:

Przemysław Kamiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Krzeszewska
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Domzioł
Członek Rady Nadzorczej

Igor Kliś
Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Płoszaj
Członek Rady Nadzorczej

Monika Paluch
Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd – jest organem wykonawczym w Spółce. Jego kadencja zgodnie ze Statutem Spółki wynosi 3 lata, 
a w skład Zarządu wchodzi 2 członków, w tym Prezes i Wiceprezes.

 

Skład Zarządu PreZero Bielsko-Biała S.A.:

Renata Samson 
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Piotr Lewandowski
Wiceprezes Zarządu