Zarząd PreZero Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 13 726 400 PLN, posiadającej NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr rej. BDO: 000004873, informuje, iż w dniu 22 listopada 2021 r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 297,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd PreZero Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 13 726 400 PLN, posiadającej NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr rej. BDO: 000004873, informuje, iż w dniu 21 września 2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Reksia 6 w Bielsku-Białej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PreZero Bielsko-Biała S.A., bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Aleksandra Serafińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Magdaleny Krzeszewskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd SUEZ Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 13 726 400 PLN, posiadającej NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr rej. BDO: 000004873, informuje iż w dniu 23 czerwca 2021 r. w siedzibie Spółki odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUEZ Bielsko-Biała S.A., bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki z SUEZ Bielsko-Biała spółka akcyjna na PreZero Bielsko-Biała spółka akcyjna,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki (uwzględniającego zmianę firmy Spółki o której mowa w pkt. 5),
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.