Prowadzę działalność gospodarczą (sklep) czy wszystkie odpady wytwarzane, w mojej placówce mam zadeklarować do Gminy?
Nowy system odbioru odpadów komunalnych obejmuje jedynie odpady komunalne powstałe w związku z bytowaniem (przebywaniem) człowieka. Nie obejmuje odpadów wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą typu: zakłady produkcyjne, usługowe, sklepy. Od 1 lipca 2013 r. powstające odpady powinny być rozdzielone na:
  • Odpady bytowe, wytwarzane przez pracowników. Odpady te odbiera firma działająca na zlecenie Miasta, na podstawie deklaracji DGO-2, którą należy złożyć w Urzędzie Miejskim/Gminy.
  • Odpady powstające, w związku z prowadzoną działalnością, np. handlową. Postępowanie z tymi odpadami nie jest objęte systemem odbioru przez Miasto. W tym zakresie obowiązują warunki rynkowe oraz prawne - odpady można przekazać tylko odbiorcy, posiadającemu odpowiednią decyzję administracyjną na ich unieszkodliwianie.
W tej chwili kończę budowę domu. Kiedy powinienem złożyć deklarację?
W ciągu 14 dni od zamieszkania. Ten termin do złożenia deklaracji obowiązuje także w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w ilości osób zamieszkałych na nieruchomości.
Czy trzeba myć butelki i zrywać z nich etykiety?
Nie, nie trzeba. Opakowania muszą być puste. Przepłukane powinny być jedynie opakowania po kosmetykach.
Czy w ramach ponoszonej opłaty Mieszkańcy mogą oddawać azbest?
Nie. Na azbest musi być spisana osobna umowa z SITA ZOM S.A.
Dlaczego teraz nie mogę sam wybrać firmy wywożącej odpady?
Zgodnie z ustawą śmieciową usługa odbioru odpadów ma charakter masowy i polega na kompleksowej obsłudze określonego obszaru, np. dzielnicy, przez jednego operatora. Pozwala to na spełnienie unijnych wymogów dotyczących recyklingu oraz wysokiej jakości usług i gospodarki odpadowej, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych cen odbioru odpadów dla samorządu i mieszkańców. Obecnie wykonawcę usługi wyłaniają władze samorządowe w trybie przetargu.
Co zrobić, jeśli pojemnik o pojemności 120 litrów nie wystarczy do czasu kolejnego wywozu śmieci?
W razie ewentualnej nadwyżki odpadów każdego rodzaju mieszkańcy mogą wystawić je w dodatkowych, własnych workach obok pojemnika w dniu odbioru danego rodzaju śmieci. Wszelkie nadwyżki zostaną odebrane.
Co mogę zrobić, jeśli zostanę pominięty przy odbiorze odpadów?
Dokładne harmonogramy odbioru są opublikowane na stronie www.sita.bielsko.pl W dniu odbioru odpadów altanka śmieciowa powinna być pozostawiona otwarta lub pojemnik albo worek ze śmieciami wystawiony przed posesję od godz. 6.00. Jeśli mimo to odpady nie zostały odebrane, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 33 499 20 09; 33 499 20 19;. W przypadku nie wystawienia przez mieszkańców pojemników lub worków we właściwym terminie, odpady zostaną odebrane przy następnym cyklu wywozowym.
Co mogę zrobić z odpadami niebezpiecznymi?
Zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem operatorzy obsługujący poszczególne dzielnice są zobligowani do odbioru odpadów standardowych komunalnych, czyli zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych suchych, mokrych. Dodatkowo odpady wielkogabarytowe będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych. System nie obejmuje odbioru odpadów niebezpiecznych i elektrośmieci, takie odpady należy zawieźć we własnym zakresie. PSZOK w Bielsku-Białej znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315 D.
Czy mieszkaniec spółdzielni płaci za ilość osób zameldowanych czy zamieszkałych w mieszkaniu? Jeżeli liczba osób zamieszkałych jest mniejsza od zameldowanych to za jaką liczbą osób należy płacić?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w naszym mieście od ilości mieszkańców zamieszkałych w danej nieruchomości. Zawsze należy płacić za ilość osób faktycznie zamieszkałych.

ico pytania