Uprzejmie informujemy, że w kwietniu, odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów zielonych.

Mieszkańcy, w terminie zgodnym z kwietniowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, mogą wystawić odpady zielone w dwóch dodatkowych, własnych workach.

 

W związku z koniecznością dostosowania obowiązujących w Bielsku-Białej aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do zaistniałych zmian legislacyjnych SUEZ Bielsko-Biała S.A. informuje, iż do 10 listopada 2020 roku można zgłosić chęć wykupu pojemników dla deklaracji DGO-2.

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowo informujemy, iż istnieje możliwość dzierżawienia kontenerów o pojemności 7 i 10 tysięcy litrów.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Eryk, lat 5

Karolina, lat 6

Zuzia, lat 7

Zwycięzcy otrzymają ufundowane nagrody w postaci pieska interaktywnego HAFIK .

Dzieciom oraz rodzicom dziękujemy za nadesłanie prac konkursowych.

https://www.facebook.com/SUEZBIELSKO/videos/661292124716374/

 TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 22 MAJA 2020, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 27 MAJA 2020 

REGULAMIN KONKURU PLASTYCZNEGO

 • 1

Organizator konkursu

 

Organizatorem konkursu jest: SUEZ Bielsko Biała S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Reksia 6,
43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000033616, kapitał zakładowy w kwocie 12 726 400 PLN, posiadająca NIP: 547-005-28-76, REGON: 072182568, nr. rej. BDO: 00000487 – zwana dalej: Organizatorem konkursu.

 • 2

Przedmiot i warunki konkursu

 

 1. Konkurs przebiega pod hasłem „BEZPIECZEŃSTWO DZIECINNIE PROSTE”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych obrazujących tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w domu na podstawie przeczytanych bajek przez tzw. „SUEZBOHATERA”. Bajki o których mowa w zdaniu poprzednim dostępne są na profilu facebookowym spółki: https://pl-pl.facebook.com/SUEZBIELSKO.
 2. Prace należy złożyć/przesłać na adres e-mailowy Organizatora konkursu tj.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w formacie pdf, w terminie od dnia 30.04.2020 r. do dnia 22.05.2020 r.
 3. Prace plastyczne powinny być estetycznie wykonane i posiadać na odwrocie metryczkę zawierająca: imię i nazwisko dziecka, wiek autora;
 4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 5. Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
 7. Dla potrzeb promocji Organizatora konkursu prace plastyczne (po zanonimizowaniu danych osobowych) mogą być użyte w różnego rodzaju formach elektronicznego, poligraficznego, fonograficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, mogą być uzupełnione towarzyszącym komentarzem, bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 • 3

Cele konkursu

Celem konkursu jest w szczególności:

 • Popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie i prawidłowych zachowaniach w środowisku domowym.
 • rozwijanie  umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej pracy;
 • pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;

 

 • 4

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat i jednocześnie pośrednio (z uwagi na niepełnoletność dzieci) do ich opiekunów/rodziców. Przesłanie pracy dziecka równoznaczne jest
z wyrażeniem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka zgody na udział dziecka w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 • 5

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Jury powołane przez Organizatora konkursu, wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką/ trafność doboru tematu pracy, estetyka pracy, oryginalność, jakość wykonania, stopień trudności wykonania.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu tj.: www.suez.bielsko.pl.
 4. W konkursie zostaną nagrodzone prace: po jednej w kategoriach wiekowych: tj. I kategoria – dzieci w wieku 3-5 lat, II kategoria – dzieci w wieku 6-8 lat, III kategoria – dzieci w wieku 7-10 lat.
 5. Nagrody będą stanowiły niespodzianki przygotowane przez Organizatora Konkursu, o których laureaci dowiedzą się w momencie ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Organizator konkursu ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

 

 • 6

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) - zwanego dalej „RODO”- Organizator konkursu informuje, a Uczestnik konkursu (opiekun prawny/rodzic) potwierdza otrzymanie następujących informacji:

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Organizator konkursu tj.: SUEZ Bielsko-Biała S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała, nr KRS: 0000033616;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 1. a) na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. b) listownie: na adres siedziby Administratora,
 3. c) telefonicznie:  33 / 499 20 00
 • dane osobowe  Uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnej obronie przed roszczeniami stosownie do art.  6 ust. 1 lit f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO;
 • dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3), tj. przez okres trwania konkursu,
  a po tym okresie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
 • w okresie, o którym mowa w pkt. 5), Uczestnik konkursu ma prawo żądania
  od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO), z zastrzeżeniem art. 5  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ust. 1 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 ust. 1 RODO);

przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych;

 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika konkursu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą:  00-193 Warszawa ul. Stawki 2;

9) przekazanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji nin. Umowy;

10) dane osobowe Uczestnik konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji o ich przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 ust. 1 RODO). 

 • 7

Postanowienia ogólne

 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zmiany lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. Niniejszy regulamin jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w konkursie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem konkursu a Organizatorem Konkursu.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 5. Biorąc udział w konkursie (przesyłając pracę) uczestnik – rodzice/opiekunowie prawni uczestnika konkursu, akceptuje/ą jego regulamin.
 6. Ewentualne uwagi/reklamacje dot. konkursu należy składać elektronicznie na adres e-mail Organizatora konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu i ogłoszenia wyników. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana z dopiskiem “Konkurs plastyczny”. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Uczestnicy będą zawiadamiani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora konkursu www.suez.bielsko.pl w terminie 3 dni przed wejściem w życie tych zmian.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2020 r.

22 KWIETNIA Dzień Ziemi lub Światowy Dzień Ziemi należy do najbardziej ekologicznych świąt całego świata, którego celem jest krzewienie kultury i podstawy ekologicznej- dbanie o naszą planetę oraz uświadamianie problemów związanych z ekologią- jak wiele zagrożeń i zanieczyszczeń źle wpływa na naszą planetę . Tegorocznym hasłem jest „DZIAŁANIE NA RZECZ KLIMATU”.
Przedstawiamy kilka ciekawostek ze świata:
- w dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Ziemi po raz pięćdziesiąty,
- w roku 2007, w obchodach Dnia Ziemi wzięło udział około pół miliarda osób na całym świecie – były to największe obchody Dnia Ziemi w historii,
- w Chinach, w roku 2012 podczas Dnia Ziemi ponad 100 tysięcy osób jeździło rowerami tylko po to aby zaoszczędzić paliwo i zadbać o środowisko,
- jeżeli nie będziemy dbać o nasze środowisko, za pięćdziesiąt lat mogą zmienić się warunki pogodowe, a to źle wpłynie na zdrowie ludzi i zwierząt, a szczególnie na stan naszej ziemi.
Dlatego w tym szczególnym dniu, w tym szczególnym czasie pomóżmy naszej planecie, załóżmy kolorowe maseczki i rękawiczki, wyjdźmy do parku lub lasu i pozbierajmy śmieci, szczególnie teraz gdy jest bardzo sucho, poranna rosa wysycha przez wiatr, a bezcenne tereny nad Biebrzą płoną. Nie pozwólmy aby te piękne miejsca zostały zniszczone gdyż tam czujemy się najlepiej –wśród przyrody, ptaków i drzew, które przekazują nam dobra energię.
Pamiętajmy! – LOSY ZIEMI SĄ W NASZYCH RĘKACH!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie przepisów wynikających z art. 50 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, podmioty będące wytwórcami odpadów (poza przedsiębiorcami, którzy nie mają obowiązku ewidencji odpadów Dz.U. z 2015 r. poz. 314), podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).


Zgodnie z tymi przepisami, nie można prowadzić działalności skutkującej powstaniem odpadów, jeśli nie jest się zarejestrowanym w BDO.


W związku z powyższym, Zakład Gospodarki Odpadami z dniem 01.01.2020, tj. z dniem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji odpadów tylko elektronicznie, nie będzie przyjmował odpadów od podmiotów, które nie dopełniły obowiązku rejestracji wynikającego z powyższych przepisów.

 

Więcej informacji na stronie: bdo.bielsko.pl

bdo

 

Szczegółowe informacje na temat rejestracji do Rejestru BDO znajdują się na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl

W imieniu SUEZ Bielsko-Biała S.A. informujemy, że na dzień dzisiejszy realizujemy odbiór odpadów  komunalnych z opóźnieniem. Przyczyną jest zwiększona ilość frakcji, a tym samym do realizacji kontraktu potrzebna jest większa ilość ludzi i sprzętu. Podejmujemy liczne działania, które mają na celu przywrócenie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Prowadzimy rekrutacje kierowców, na bieżąco optymalizujemy nasze przejazdy. Biorąc pod uwagę liczne uwagi mieszkańców związane z brakiem możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego , Spółka, w tym tygodniu uruchomi kolejne numery telefonów 33 472 72 14 oraz 33 472 72 18. Uwagi można także składać bezpośrednio na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Za wszelkie opóźnienia w realizacji odbioru odpadów pragniemy przeprosić mieszkańców i zapewnić, że Spółka dokłada wszelkich starań aby zminimalizować komplikacje powstałe na skutek wdrożenia nowego systemu segregacji odpadów.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników